DROGI, TERENY UTWARDZONE

Drogi, tereny manipulacyjne i utwardzone o dowolnej konstrukcji, wraz z robotami ziemnymi oraz wykonywaniem warstw podłoża dla wszelkiego rodzaju obciążeń. Nawierzchnie dróg i terenów utwardzonych wykonujemy z betonu asfaltowego, betonu, bruku betonowego, kamienia naturalnego, ewentualnie też z kruszywa zagęszczonego.

Przy realizacji tego typu budowli możemy zaprojektować kompletny skład budowy oraz proces technologiczny.

Wykonujemy stabilizację podłoża o niewłaściwych parametrach, na zagospodarowywanych terenach wykonujemy systemy odwodnienia z podłączeniem do separatorów substancji ropopochodnych i zanieczyszczeń pływających.