OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH)

I. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA

 1. Wykonawca powinien wykonać uzgodniony w stosownej umowie o dzieło (zwanej dalej „Umową”) przedmiot dzieła zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca potwierdza, że spełnia wszelkie przesłanki techniczne i prawne, posiada zasoby i wiedzę zawodową, włącznie znajomości norm krajowych (ČSN) oraz wszelkich przepisów niezbędnych do realizacji dzieła, że zapoznał się z dokumentacją zamawiającego, wraz z wszelkimi nawiązującymi do niej załącznikami i dokumentami opracowanymi przez kolejne podmioty, dotyczącymi realizacji dzieła oraz ze wszystkimi udostępnionymi przez zamawiającego podstawami i na podstawie takiego zlecenia jest w stanie zrealizować przedmiot umowy fachowo, zgodnie z projektem (lub inną analogiczną dokumentacją bazową), w wymaganym zakresie; zapewnia więc zamawiającego, że jest zdolny zawodowo do wykonania przedmiotu umowy. Dalej wykonawca oświadcza, że znane są mu wszystkie warunki techniczne, jakościowe i inne niezbędne do terminowej i należytej realizacji przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot świadczenia zgodnie z umową obejmuje wszystko, co konieczne jest do należytego wykonania dzieła, że jego oferta, będąca podstawą do zawarcia umowy, została wyceniona poprawnie, kompletnie i właściwie, że ceny w przedmiarze robót lub innych pozycjach zawartych w treści umowy są odpowiednie do tego, by w rozsądny sposób pokryć wszystkie koszty związane z wypełnianiem zobowiązań umownych. Podczas realizacji dzieła dla wykonawcy będą obowiązujące kolejne wskazówki zamawiającego i zobowiązuje się stosować do takich zleceń i wskazówek.
 3. Bez zgody pisemnej zamawiającego nie może wykorzystać innych materiałów, technologii lub podejmować inne zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej lub dokumentacji, na której podstawie dzieło było realizowane. Jednocześnie wykonawca gwarantuje, że podczas realizacji dzieła nie wykorzysta materiał, o którym w chwili jego zastosowania wiadomo, że jest szkodliwy. Jeżeli wykonawca zastosuje taki materiał, to powinien na wezwanie pisemne zamawiającego niezwłocznie dokonać naprawy i wszelkie związane z tym koszty ponosi wykonawca.
 4. Za uprzednią zgodą zamawiającego wykonawca może zlecić realizację dzieła innej osobie (podwykonawcy) (§2589 NKC). Za realizację dzieła przez inną osobę wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za realizację dzieła we własnym zakresie. Jeżeli między zamawiającym i wykonawcą została uzgodniona kara umowna za zawinione naruszenie obowiązków, będzie wykonawca ponosił odpowiedzialność z tego tytułu za naruszenie obowiązków przez podmiot, któremu zlecił wykonanie dzieła (podwykonawcę), jeżeli nie zostanie uzgodniono pisemnie inaczej.

II. STOSOWANIE SIĘ DO USTAW I PRZEPISÓW

  1. We wszelkich sprawach wynikających z realizacji umowy wykonawca będzie stosował się do postanowień odpowiednich ustaw i kolejnych norm prawnych. Wykonawca wydawać będzie wszelkie zawiadomienia i ponosić wszystkie opłaty, które zgodnie z obowiązującymi ustawami, przepisami i rozporządzeniami wymagane będą w celu wypełnienia jego obowiązków umownych wynikających z umowy.
  2. Wykonawca niniejszym wyraźnie oświadcza, że należycie wypełnia swe zobowiązania wobec urzędu skarbowego (tj. należycie odprowadza podatki), zakładu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczalni zdrowotnych itp.
  3. Wykonawca musi stosować się do warunków pozwolenia na budowę oraz zleceń właściwego urzędu budowlanego, realizować dzieło zgodnie z odpowiednimi normami ČSN, normami unijnymi, warunkami technicznymi, obyczajami producentów i dalej w określonym w treści umowy lub dokumentacji projektowej (lub innej dokumentacji analogicznej) zakresie. W przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody w wyniku naruszenia powyższych przepisów ponosi wykonawca wszystkie związane z tym koszty i odpowiedzialność.
  4. Wykonawca uzyska po kosztach własnych wszystkie pozwolenia, licencje lub zgody niezbędne do należytej realizacji powierzonego dzieła.
  5. Na żądanie wykonawca powinien przedstawić I) zamawiającemu lub II) urzędom czy organom kontrolnym (nadzorczym) wszelkie niezbędne uprawnienia potwierdzające zdolność do wykonania lub zapewnienia wykonania dzieła. W szczególności chodzi o rejestrację działalności w odpisie z rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej, ogólne i szczegółowe uprawnienia do wykonywania określonych w umowie robót (zaświadczenia autorskie i inne specyficzne kwalifikacje pracowników delegowanych do kierowania robotami, realizacji dzieła itp.), certyfikację spółki, licencje i kolejne dokumenty wykonawcy potwierdzające zdolność do fachowej realizacji dzieła będącego przedmiotem umowy.
  6. Wykonawca powinien informować zamawiającego o wyraźnym przeszkoleniu pracowników wykonawcy i podwykonawców w zakresie warunków ochrony środowiska, BHP – zagrożenia, traktowanie substancji i preparatów chemicznych, gospodarowanie odpadami, środków stosowanych w przypadku awarii, wypadku itd.
  7. Wykonawca posiadający siedzibę poza terenem Republiki Czeskiej i delegujący swych pracowników do realizacji robót w ramach swej części dzieła według umowy na teren Republiki Czeskiej – tzw. pracodawca zagraniczny, powinien z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni przed datą przystąpienia takich pracowników do wykonywania robót, przekazać zamawiającemu pisemnie dane niezbędne do spełnienia obowiązku informacyjnego zamawiającego wobec Urzędu Pracy, w szczególności:
   1. dane identyfikacyjne delegowanego pracownika,
   2. adres delegowanego pracownika w kraju zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
   3. numer paszportu / dowodu tożsamości delegowanego pracownika i nazwę organu wydającego taki dokument,
   4. rodzaj robót, miejsce ich wykonywania i okres, w którym dane roboty powinny być wykonywane, jak również każdą zmianę powyższych danych najpóźniej w terminie 3 dni od ich zaistnienia.
  8. Wykonawca posiadający siedzibę poza terenem Republiki Czeskiej i delegujący swych pracowników do wykonywania robót w ramach realizacji jego części dzieła według umowy na terenie Republiki Czeskiej – tzw. pracodawca zagraniczny, powinien z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni przed datą przystąpienia takich pracowników do wykonywania robót udowodnić zamawiającemu należyte zgłoszenie delegowanych pracowników do ubezpieczenie społecznego i zdrowotnego w kraju ich zamieszkania.

III. PLAC BUDOWY, WARUNKI DOSTAWY I JAKOŚCI

 1. Placem budowy rozumie się przestrzeń wytyczoną do realizacji budowy lub wykonywania robót utrzymaniowych oraz dla zaplecza budowy w zakresie uzgodnionym w ramach odbioru placu budowy, który zostanie zatwierdzony protokołem z przekazania i odbioru placu budowy. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, to plac budowy będzie każdorazowo obejmował teren budowy, ewentualnie zabudowaną działkę. Z chwilą odbioru placu budowy w celu realizacji dzieła wykonawca przejmuje ryzyko powstania szkód na wykonywanym na rzecz zamawiającego dziele do momentu jego zakończenia i przekazania zamawiającemu. Przed odebraniem placu budowy wykonawca zobowiązuje się sprawdzić plac budowy oraz jego otoczenie i przekonać się o ukształtowaniu i charakterze placu budowy wraz z warunkami posadowienia, warunkami hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem i charakterem robót, zapoznać z zakresem i charakterem materiałów niezbędnych do realizacji i zakończenia dzieła, jak również z możliwościami dostępu na plac budowy oraz z urządzeniem placu budowy.
 2. Jeżeli wykonawca będzie korzystać z lokali i magazynów zamawiającego, włącznie energii, wody, usług i ochrony, to rozliczenie świadczenia takich usług zostanie uzgodnione w trakcie odbioru placu budowy i wykonawca zapłaci na rzecz zamawiającego koszty ustalone według cen zwykłych w chwili zawarcia umowy.
 3. Zamawiający przekaże plac budowy wykonawcy najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem robót, jeżeli strony nie uzgodnią inaczej.
 4. Wykonawca powinien zapewnić należyte wytyczenie placu budowy i dzieła, w trakcie realizacji budowy odpowiednio troszczyć się o zasadnicze punkty niwelety do momentu przekazania dzieła zamawiającemu. Wykonawca zapewni również fachowe wytyczenie poszczególnych obiektów i ponosi odpowiedzialność za jego poprawność. Wykonawca powinien stosować się również do obowiązków, o których mowa w rozporządzeniu rządu nr 591/2006 Dz. U. w sprawie szczegółowych wymagań minimalnych dla bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy, w szczególności dbać o uporządkowanie placu budowy tak, by spełniać wymagania dla stanowisk pracy, o których mowa w odrębnym przepisie (rozporządzenie nr 101/2005 Dz. U.). Do obowiązków wykonawcy należy też wyznaczenie stanowiska pracy do wykonywania poszczególnych robót i czynności, przy czym powinien postępować zgodnie z odrębnymi przepisami prawa regulującymi warunki ochrony zdrowia pracowników, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 361/2007 Dz. U.
 5. Wykonawca powinien zlecić wytyczenie podziemnych sieci inżynieryjnych na podstawie poszczególnych postanowień zarządców sieci inżynieryjnych, które przekaże mu zamawiający. W przypadku wcześniejszego wytyczenia sieci inżynieryjnych powinien wykonawca zapoznać się po odbiorze placu budowy z ich lokalizacją i trasami na placu budowy i we właściwy sposób przenieść lub zabezpieczyć sieci inżynieryjne tak, by w trakcie realizacji dzieła nie doszło do ich uszkodzenia. Wykonawca powinien zapoznać się z położeniem wszystkich sieci istniejących (szczególnie linii energetycznych, masztów i słupów, linii telekomunikacyjnych, odwodnienia, wodociągów itd.) przed przystąpieniem do robót ziemnych, które mogą dotyczyć sieci istniejących; wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na wszelkiego rodzaju sieciach wyrządzone w trakcie realizacji dzieła przez niego lub jego podwykonawców.
 6. Jeżeli w związku z rozpoczęciem robót na placu budowy będzie konieczne zainstalowanie lub przeniesienie znaków drogowych zgodnie przepisami regulującymi ruch drogowy, zapewni takie czynności wykonawca. Wykonawca dalej ponosi odpowiedzialność za rozlokowanie, przeniesienie i utrzymanie znaków drogowych w związku z realizacją robót. W przypadku instalacji znaków bezpieczeństwa i wdrażania sygnałów powinien wykonawca postępować zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 375/2017 Dz. U.
 7. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, musi wykonawca po kosztach własnych podjąć działania niezbędne do zapewnienia dostawy i dystrybucji wody, paliw, światła i energii (zwanych dalej „Mediami”) do wszystkich miejsc, w których będzie to konieczne do realizacji umowy (poszczególne urządzenia budowy, urządzenia prowizoryczne, części dzieła budowlanego itp.); przedmiotowe koszty objęte są w cenie dzieła, jeżeli nie uzgodniono inaczej. Wykonawca powinien utrzymywać na placu budowy porządek i ład, dalej powinien usuwać odpady i zanieczyszczenia powstałe w wyniku jego robót i stosować się do warunków, o których mowa w rozdziale VIII. W czystości powinien utrzymywać również drogi publiczne.
 8. Wykonawca po kosztach własnych zapewni ochronę placu budowy i w przypadku potrzeby również jego ogrodzenie lub inne odpowiednie zabezpieczenie, jeżeli w trakcie przekazania i odbioru placu budowy nie zostanie uzgodnione inaczej.
 9. Zamawiający nie musi przystąpić do odbioru dzieła w przypadku, gdy na placu budowy stwierdzi nieporządek, w szczególności nieuporządkowany materiał pozostały po budowie lub odpad powstały w trakcie realizacji robót, który nie został usunięty z placu budowy itp.
 10. Wykonawca powinien najpóźniej w terminie 3 dni od usunięcia ewentualnych wad i braków zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym uprzątnąć plac budowy i uporządkować go zgodnie z dokumentacją projektową (lub inną dokumentacją analogiczną) czy umową, bądź ugodą stron. Jeżeli nie uporządkuje plac budowy w uzgodnionym terminie lub nie doprowadzi go do uzgodnionego stanu, może zamawiający naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości, o której mowa w umowie. Na wypadek, gdy wysokość kary umownej nie zostanie uzgodniona umownie, obowiązuje, że a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ze spełnieniem obowiązku uprzątnięcia placu budowy lub b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ze spełnieniem obowiązku zagospodarowania czy doprowadzenia placu budowy do uzgodnionego w umowie, ugodzie lub dokumentacji stanu, zapłaci wykonawca na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej ceny dzieła.

IV. REALIZACJA DZIEŁA

 1. W trakcie realizacji dzieła powinien wykonawca prowadzić dziennik budowy. W dzienniku budowy sporządzać będzie zapisy dobowe dotyczące wszystkich istotnych okoliczności związanych z realizacją dzieła. W treści zapisów opisane będą również wszystkie okoliczności mające zasadnicze znaczenie dla realizacji umowy, w szczególności informacje o zakresie i stanie realizacji robót, ich jakości, przyczyny ewentualnych odchyleń wykonywanych robót od dokumentacji projektowej oraz dane niezbędne do oceny dzieła przez właściwe urzędy czy organy administracji. Dalej należycie wypełni karty tytułowe dziennika budowy (dane podstawowe, lista dostawców, lista dokumentów podstawowych, wykaz dokumentacji, zestawienie wykonanych badań i pomiarów, wykaz pozostałych dokumentów). Każda strona powinna ustosunkować się do zapisów drugiej strony w dzienniku budowy, które jej dotyczą, najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia sporządzenia zapisu, a w przypadku robót warunkujących kontynuację dalszych prac w ciągu jednego dnia od daty sporządzenia zapisu, jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej. W odmiennym przypadku przyjmuje się, że dana strona wyraża zgodę na dany zapis.
 2. Jeżeli wykonawca zapewnia do realizacji dzieła dokumentację rzeczy ruchomej (komponenty), podręczniki, instrukcje, obliczenia, to ponosi odpowiedzialność za to, że takie komponenty nie będą wadliwe i dokumentacja (obliczenia, podręczniki) będą poprawne i kompletne. Przed przystąpieniem do realizacji dzieła wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu proces technologiczny wraz z harmonogramem robót. W trakcie budowy wykonawca rejestruje w jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej wszystkie ewentualne zmiany mające miejsce podczas realizacji przedmiotu dzieła. Dzieło nie będzie uważane za należycie wykonane i gotowe do odbioru, jeżeli dokumentacja powykonawcza nie zostanie przekazana zamawiającemu i przez niego uchwalona. Zmiany powinny być wyznaczone i zapisane w klarownej i zrozumiałej formie.
 3. Podany w umowie pracownik upoważniony zamawiającego może wykonywać na budowie nadzór nad wypełnianiem warunków umownych i w trakcie realizacji dzieła obserwować w szczególności wykonywanie robót przez wykonawcę zgodnie z projektem budowy, umową, normami technicznymi oraz innymi przepisami prawa oraz zgodnie z decyzjami organów administracji publicznej. W tym celu przysługuje mu w każdej chwili prawo dostępu na plac budowy. Zamawiający może niezwłocznie zwracać wykonawcy uwagę na braki stwierdzone w trakcie realizacji robót formą zapisu w dzienniku budowy i wskazać termin usunięcia takich wad. W okresie realizacji dzieła zamawiający będzie wykonywać również oględziny, przeglądy stanu technicznego i bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia braków ujętych pisemnie w dzienniku budowy wykonawca powinien takie braki bezwzględnie usunąć.
 4. Upoważniony pracownik zamawiającego wykonujący nadzór techniczny może wydawać pracownikom wykonawcy zlecenia do przerwania robót w przypadku nieosiągalności przedstawiciela upoważnionego wykonawcy i stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonywania robót, życia lub zdrowia osób pracujących na budowie albo w przypadku ryzyka powstania dużych szkód gospodarczych, bądź ryzyka wyraźnego pogorszenia jakości realizowanego obiektu budowlanego. Powyższe nie narusza postanowień art. IV.10.
 5. Żadna część dzieła nie może być zasłonięta lub stać się niedostępną bez uprzedniej zgody zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić zamawiającemu stosowne warunki do przeglądu i pomiarów jakiejkolwiek części dzieła ulegającej zakryciu lub zanikającej w wyniku kolejnych robót przed ich zakryciem. O gotowości takiej części dzieła do kontroli i odbioru wykonawca poinformuje zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych. Jeżeli przedstawiciel zamawiającego nie stawi się do kontroli i odbioru zanikającej lub ulegającej zakryciu części dzieła mimo należytego i terminowego wezwania, może wykonawca kontynuować realizację dzieła. W przypadku, gdy zamawiający dodatkowo zażąda udostępnienia (odsłonięcia) takich robót (części dzieła), powinien wykonawca udostępnić go po kosztach zamawiającego. Jeśli jednak zamawiający stwierdzi w ramach takiej kontroli niewłaściwe wykonanie robót, ponosi koszty ich odkrycia wykonawca. Wykonawca ponosi koszty odkrycia również w przypadku, gdy dzieło lub jego część zakryje czy uniedostępni bez należytego wezwania zamawiającego do ich kontroli zgodnie z powyższymi warunkami. Z przeprowadzonej kontroli robót ulegających zakryciu strony sporządzą zapis w dzienniku budowy.
 6. Dalej uzgodniono, że wykonawca odsłoni jakąkolwiek część dzieła lub umożliwi do niej dostęp, jeżeli zamawiający tego zażąda. Następnie wykonawca przywróci daną część dzieła do stanu pierwotnego i zapewni jej pełną sprawność. W przypadku stwierdzenia, że dana część dzieła została wykonana zgodnie z umową i stosowną dokumentacją, ustali zamawiający w porozumieniu z wykonawcą wysokość kosztów wykonawcy związanych z udostępnieniem danej części dzieła, umożliwieniem dostępu do niej oraz przywróceniem stanu pierwotnego i zapewnieniem jego sprawności (jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia, określi przedmiotowe koszty zamawiający na podstawie ich zwykłej wysokości). Ustalona w ten sposób wysokość kosztów zostanie doliczona do wynagrodzenia umownego. W jakimkolwiek odmiennym przypadku ponosi takie koszty wykonawca.
 7. Przy weryfikacji robót i dostaw, których jakość oraz zakres sprawdza zamawiający za pośrednictwem upoważnionego pracownika, powinien wykonawca zapewnić udział swych pracowników i podjąć niezbędne środki w celu usunięcia stwierdzonych ewentualnie wad czy odchyleń od projektu.
 8. Zamawiający może domagać się po wykonawcy, by odwołał z realizacji dzieła osobę fizyczną, którą zatrudnia na podstawie prawa pracy lub innego stosunku umownego w przypadku, gdy taka osoba fizyczna mimo wcześniejszego ostrzeżenia nadal narusza a) zasady BHP, b) obowiązki wynikające z przepisów prawa, c) obowiązki umowne leżące po stronie wykonawcy i jego pracowników, d) zasady etyki i dobrych obyczajów, bądź z innych zasadniczych przyczyn będzie taka osoba uważana przez zamawiającego za niepożądaną; wykonawca zobowiązuje się dostosować niezwłocznie do takiego wymogu zamawiającego. Osobie fizycznej, która została odwołana z realizacji dzieła, nie mogą być bez uprzedniej zgody zamawiającego ponownie zlecone żadne prace. Wycofaną z realizacji dzieła osobę wykonawca musi niezwłocznie zastąpić.
 9. Uzgodniono prawo zamawiającego do udzielania instrukcji wedle potrzeby do:
  1. usunięcia jakiegokolwiek materiału lub urządzenia z placu budowy w wyszczególnionym w takiej instrukcji czasie lub zakresie. Powyższe dotyczy materiału lub urządzeń, które zdaniem zamawiającego nie są zgodne z umową.
  2. zastąpienia ich stosownymi i właściwymi materiałami czy urządzeniami.
  3. usunięcia i ponownego należytego wykonania robót bez względu na poprzednie badania lub wcześniejszą płatność za takie roboty w związku z materiałami, urządzeniami i procesami lub dokumentacją wykonawcy w przypadku, gdy takie roboty zdaniem zamawiającego nie będą zgodne z umową.
 10. Na podstawie zlecenia lub instrukcji zamawiającego wykonawca musi przerwać roboty na dziele lub jakiejkolwiek jego części na taki okres czasu i w takim zakresie, jakie zamawiający może uważać za konieczne. Jeśli zdaniem zamawiającego będzie to konieczne, zapewni wykonawca na czas przerwania robót należyte zabezpieczenie i ochronę dzieła lub jego stosownej części.
 11. W przypadku, gdy wykonawca a) przejdzie do likwidacji, b) będzie w stanie upadłości lub grozi mu ogłoszenie upadłości (§3 ust. 1 ustawy nr 182/2006 Dz. U.), wobec jego mienia zostanie ogłoszony konkurs, jego niewypłacalność rozwiązywana będzie w trybie oddłużenia lub zostanie wobec niego wszczęte postępowanie z powodu niewypłacalności, c) nie jest w stanie dopełniać swych zobowiązań finansowych (§3 ust. 2 ustawy nr 182/2006 Dz.U.), d) więcej niż dwa razy naruszy którykolwiek z obowiązków wynikających z umowy lub niniejszych ogólnych warunków handlowych lub e) nie przestrzega uzgodnionych przez strony terminów świadczeń częściowych, przysługuje zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku może zamawiający zakończyć dzieło we własnym zakresie lub za pośrednictwem innej osoby. Jeżeli zamawiający odstąpi od umowy, nie musi wypłacić na rzecz wykonawcy świadczenie pieniężne (włącznie szkód) za wykonanie dzieła, a raczej za działania wykonawcy do czasu należytego zakończenia dzieła (jeżeli zostanie zakończone) oraz do momentu ostatecznego rozliczenia kosztów należytego zakończenia i wykonania dzieła (wraz z ewentualnym usuwaniem wad).

V. PRZEKAZANIE I ODBIÓR DZIEŁA

 1. Należycie wykonany i zgodny z umową przedmiot dzieła wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie umownym i zamawiający przedmiot dzieła odbierze na podstawie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli nie odmówi jego odbioru z powodu wad i braków. Strony mogą uzgodnić, że wykonany należycie przedmiot dzieła zostanie przekazany i odebrany po zakończonych należycie częściach. Wykonawca powinien poinformować zmawiającego pisemnie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o gotowości dzieła lub jego części do przekazania i odbioru.
 2. Za zakończenie dzieła uważane jest pisemne przekazanie dzieła przez wykonawcę i jego pisemne odebranie przez zamawiającego. Po podpisaniu protokołu przez upoważnionych przedstawicieli stron będą wszystkie zawarte w jego treści terminy i postanowienia uważane za uzgodnione.
 3. Zamawiający może odebrać dzieło z wadami i brakami pod warunkiem, że będzie chodzić o wady i braki, które nie przeszkadzają należytemu i bezpiecznemu użytkowaniu urządzenia (dzieła) i jednocześnie strony uzgodnią termin ich usunięcia. Strony powinny sporządzić w tej sprawie notatkę, która stanowić będzie część integralną protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4. Do odbioru przedmiotu dzieła wykonawca powinien przekazać zamawiającemu w szczególności następujące podstawy:
  • atesty i dokumenty potwierdzające wymagane właściwości wyrobów zgodnie z ustawą nr 22/1997 Dz. U. – ustawa o wymaganiach technicznych dla wyrobów,
  • protokół ze wszystkich pozostałych niezbędnych badań, atestów i przeglądów według norm ČSN, ewentualnie innych przepisów prawnych lub technicznych obowiązujących w czasie realizacji i przekazania dzieła, którymi potwierdzone zostanie osiągnięcie wymaganej jakości i pożądanych parametrów dzieła,
  • dokumentację powykonawczą budowy zawierającą wszystkie wykonane ewentualnie zmiany budowy, które miały miejsce w trakcie realizacji budowy,
  • protokoły z przeglądów,
  • dokumenty niezbędne do obsługi dzieła,
  • dziennik budowy,
  • i pozostałe dokumenty niezbędne do wydania zgody na użytkowanie obiektu oraz kolejne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami prawa.
 5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować zamawiającego o gotowości dzieła do przekazania i odbioru tylko w przypadku, gdy zostało należycie zakończone. Jeżeli wykonawca poinformuje zamawiającego o gotowości dzieła do przekazania i odbioru a w trakcie postępowania zdawczo-odbiorczego zostanie stwierdzony brak zgodności dzieła z warunkami umownymi i gotowości do odbioru, powinien wykonawca zapłacić na rzecz zamawiającego wszelkie związane z tym koszty lub karę umowną w wysokości 10 000,- CZK. Wybór danej opcji zależy od zamawiającego.
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że wykonane i przekazane zamawiającemu dzieło w zakresie umowy jest kompletne, posiada właściwości określone w dokumentacji projektowej, wynikające z aktualnych norm ČSN oraz umowy i dostarczone ilości są zgodne z danymi podanymi na dokumentach towarzyszących.

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

  1. Pracownicy wykonawcy oraz pracownicy jego podwykonawców powinni stosować się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca powinien stwarzać warunki do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach dokumentacji wykonawczej, której część integralną stanowią również procesy technologiczne i robocze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że wszyscy jego pracownicy oraz pracownicy jego podwykonawców będą zakwalifikowani zawodowo do wykonywania danych czynności. Aktualne dowody zdolności zawodowej i zdrowotnej pracowników wykonawcy i jego podwykonawców muszą być przechowywane u wykonawcy, który powinien przedstawić je niezwłocznie zamawiającemu do wglądu na jego żądanie. Brak udowodnienia zdolności zawodowej i zdrowotnej pracowników wykonawcy lub jego podwykonawców stanowi powód do udzielenia takim osobom natychmiastowego zakazu wykonywania robót, zamawiającemu w takim przypadku przysługuje również prawo do natychmiastowego zabronienia wstępu takich osób na teren zakładu zamawiającego lub na plac budowy i powyższe fakty nie będą miały żaden wpływ na należyte dopełnianie obowiązków przez wykonawcę. Dalej wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypadki i szkody mające miejsce w wyniku naruszenia lub zaniechania stosownych postanowień kodeksu pracy, rozporządzenia rządu nr 361/2007 Dz. U. w sprawie warunków ochrony zdrowia przy pracy oraz kolejnych obowiązujących przepisów prawa.
  2. Pracownicy i przedstawiciele wykonawcy powinni stosować się do zleceń organów kontrolnych zamawiającego (technik bezpieczeństwa, energetyk, pracownik kontroli jakości, itp.), jak również pracowników kierujących budową (kierownik zamówienia/dyrektor kontraktu). W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawnych lub innych w zakresie BHP może organ kontrolny zamawiającego (technik bezpieczeństwa, energetyk, pracownik kontroli jakości, itp.), jak również pracownik kierujący budową (kierownik zamówienia/dyrektor kontraktu) sporządzić Protokół ze stwierdzenia braków w zakresie BHP i osoby odpowiedzialne po stronie wykonawcy powinny podpisać taki protokół, ewentualnie przedstawić do niego swe stanowisko. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników czy przedstawicieli wykonawcy powinien wykonawca zapewnić poprawę zgodnie ze wskazówkami organów kontrolnych, bądź przedstawicieli zamawiającego, co obejmuje również przestrzeganie zakazu pracy i wydalenie osób naruszających przepisy z placu budowy. W przypadku jednoczesnej realizacji zadań przez wykonawcę i kolejnych dostawców/wykonawców na jednym stanowisku pracy, powinien wykonawca wzajemnie zamieniać się z nimi stosownymi informacjami dot. stwarzanych zagrożeń i współpracować przy ich usuwaniu (§101/3 nr 262/2006 Dz. U., Kodeksu Pracy) oraz stosować się do obowiązków, o których mowa w §101 do 105 kodeksu pracy.
  3. Każde naruszenie i ponowne rozpoczęcie robót musi odpowiedzialny pracownik wykonawcy zgłaszać odpowiedzialnemu przedstawicielowi zamawiającego i sporządzić w tej sprawie zapis w dzienniku budowy.
  4. Każdy wypadek pracownika biorącego udział w realizacji dzieła za pośrednictwem wykonawcy, musi odpowiedzialny pracownik wykonawcy niezwłocznie zgłosić przedstawicielowi zamawiającego, by zamawiający mógł natychmiast wziąć udział w dochodzeniu przyczyn i okoliczności wypadku. Dalej należy postępować zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 201/2010 Dz. U. w sprawie ewidencji wypadków. Kopię protokołu z wypadku wykonawca musi przekazać zamawiającemu. Wypadek zostanie odnotowany również w dzienniku budowy lub dzienniku montażowym.
  5. Wszystkie podmioty prawne biorące udział w budowie muszą przed przystąpieniem do pracy opracować zestawienie istniejących zagrożeń wynikających z wykonywanych czynności poszczególnych dostawców w ramach projektu według §101 ustawy nr 262/2006 Dz. U., Kodeks Pracy i przekazać go w formie pisemnej pozostałym pracodawcom, których pracownicy mogą być dotknięci takimi zagrożeniami (zapis z przekazania w dzienniku montażowym/dzienniku budowy, dzienniku BHP).
  6. Technologie zamawiającego cechują ryzyka zagrażające zdrowiu, w szczególności zagrożenia:
   • mechaniczne (zaczepienie, przygniecenie, uderzenie) od maszyn budowlanych i innych, urządzeń technologicznych (maszyny do przetwarzania materiału, napędy, maszyny robocze, formujące, spawalnicze i inne urządzenia);
   • od cieczy i gazów palnych,
   • od mediów energetycznych (energia elektryczna, gazy przemysłowe, urządzenia ciśnieniowe),
   • od stosowanych i eksploatowanych technologii transportowych (drogi, tory kolejowe, suwnicowe, urządzenia transportowe),
   • wynikające z oddziaływania szkodliwych czynników chemicznych i fizycznych (pył, hałas, drgania, …),
   • wynikające z uporządkowania stanowiska pracy (nieodpowiednia powierzchnia manipulacyjna, praca w ciasnym miejscu, …),
   • spowodowane upadkiem na drogach w wyniku zużycia lub zanieczyszczenia,
   • wynikające z braku przestrzegania zasad ergonomii (podnoszenie i przenoszenie ciężkich ładunków, warunki mikroklimatyczne – ciepło, zimno, wilgotność)
   • upadku z wysokości.

  Kompletne zestawienie zidentyfikowanych zagrożeń zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWH.

  1. Wykonawca powinien spełnić przynajmniej następujące podstawowe wskazówki bezpieczeństwa:
   • przed przystąpieniem do pracy musi zostać stanowisko pracy przekazane pisemnie, przynajmniej formą zapisu w dzienniku budowy (montażowym); zapis musi zawierać w szczególności wszystkie znane fakty (patrz §3 ust. 3 rozporządzenia rządu nr 591/2006 Dz. U.), które mogą być istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy osób przebywających na placu budowy, bądź na stanowisku pracy. Przekazanie musi obejmować:
    • wytyczenie stanowiska pracy
    • wyznaczenie dróg dostępu, ewentualnie dróg ewakuacyjnych
    • wskazanie osób odpowiedzialnych po stronie wykonawcy i zamawiającego oraz osoby koordynującej sprawy BHP
    • wzajemne przekazanie pisemnych informacji zamawiającego i wykonawcy na temat zagrożeń wynikających z ich czynności na stanowisku pracy i środków zapobiegawczych i takie informacje muszą być dostępne na stanowisku pracy.

  Bez pisemnego przekazania stanowiska pracy wraz z informacjami dotyczącymi zagrożeń wykonawca nie może przystąpić do robót.

  • odpowiedzialni pracownicy wykonawcy (technicy, kierownicy budowy, kierownicy robót, mistrzowie, kierownicy brygad) powinni przed przystąpieniem do robót absolwować szkolenie u zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić, by z treścią szkolenia oraz procesów technologicznych i roboczych w udokumentowany sposób zapoznali się wszyscy pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców w zakresie, w jakim to dotyczy wykonywanej przez nich pracy.
  • Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien wskazać i zgłosić zamawiającemu zakwalifikowaną zawodowo osobę odpowiedzialną za zakres profilaktyki zagrożeń, wraz z danymi kontaktowymi takiej osoby. Powyższa osoba zakwalifikowana będzie partnerem członka kierownictwa zamawiającego i technika bezpieczeństwa w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie też odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa pracy w ramach czynności wykonywanych przez wykonawcę lub jego podwykonawców.
  • Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców mogą przebywać wyłącznie na wskazanych stanowiskach pracy i w miejscach wykonywania ich pracy. Przebywanie w innym miejscu jest surowo zabronione.
  • Każdy zespół roboczy wykonawcy musi mieć z góry wyznaczonego kierownika, który będzie osobą odpowiedzialną za organizację pracy danego zespołu oraz za stosowanie się pracowników wykonawcy i jego podwykonawców do niniejszych „Ogólnych Warunków Handlowych”. Powołanie pracownika odpowiedzialnego należy do obowiązków wykonawcy również w przypadku, gdy chodzi o dwuosobowy zespół roboczy. Kierownik zespołu musi być wskazany przez wykonawcę i zapisany w dzienniku budowy z podaniem numeru telefonu. W przypadku jego nieobecności na stanowisku pracy musi być zapewniona osiągalność przez cały czas wykonywania robót przez dany zespół;
  • Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców powinni stosować podczas pracy środki ochrony indywidualnej i środki odpowiednie do zagrożeń zidentyfikowanych dla danej czynności. Osoby fizyczne wykonujące prace na rzecz wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku umownego powinny stosować na placu budowy środki ochrony indywidualnej i inne środki przez cały czas wykonywania pracy, jako ochronę części ciała zagrożonych przez wykonywane czynności. W warunkach zakładów produkcyjnych do wyposażenia minimalnego należą kask ochronny, odzież robocza, sztywne buty robocze i przejrzyste okulary ochronne, wszyscy pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców muszą być widocznie oznakowani nazwą firmy lub innym oznakowaniem podmiotu, w którego imieniu czynności wykonują; postanowienia odrębnych przepisów prawnych (np. rozporządzenia nr 362/2005 Dz. U.) dotyczących wyposażenia pracowników wykonawcy w środki ochrony nie są przez to naruszone i stosowanie się do nich należy do obowiązków wykonawcy.
  • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ład i porządek na stanowisku pracy (placu budowy) oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z rozporządzenia rządu nr 591/2006 Dz. U. W szczególności powinien zapewnić regularny wywóz gruzu lub materiałów powstających w trakcie wykonywania robót do miejsc wskazanych w protokole z przekazania placu budowy czy stanowiska pracy. Wykonawca powinien też zapewnić zabezpieczenie wszelkiego rodzaju wykopów, przestrzeni roboczej, miejsc zagrożonych upadkiem przedmiotów, przeszkód na drogach itp.
  • W przypadkach, gdy roboty sięgają do skrajni torów kolejowych i chodzi o roboty, podczas których niezbędne jest przechodzenie przez tory kolejowe, bądź dochodzi podczas ich wykonywania do ograniczenia lub zakłócenia przestrzeni do przechodzenia manewrowych przy torach normalnotorowych na odległości 3 000 mm od osi toru i do wysokości 6 m ponad głowicą szyny, zaś w przypadku torów wąskotorowych na odległości do 2300 mm od osi toru i do wysokości 4 m ponad głowicą szyny, do naruszenia stabilności nawierzchni kolejowej, ewentualnie istnieje inne ryzyko, powinien wykonawca uzgodnić z przedstawicielami dróg kolejowych niezbędne zasady i procesy bezpieczeństwa.
  • Jeżeli roboty obejmują drogi wewnątrzzakładowe lub naruszają je, powinien wykonawca z wyprzedzeniem uzgodnić proces wykonywania robót i środki bezpieczeństwa z zamawiającym, ewentualnie bezpośrednio z właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem drogi, właściwym według planu regionu zamawiającego i zabezpieczyć drogę zgodnie z przepisami.
  • Podłączenie do energii i mediów z sieci inżynieryjnych wykonawca może realizować wyłącznie za zgodą właściwego podmiotu. Zasada identyczna ma zastosowanie dla przypadków zastosowania urządzeń eksploatacyjnych lub narzędzi.
  • Tymczasowe konstrukcje budowlane (rusztowanie):
   • Wykonawca budujący rusztowanie (zwany dalej „wykonawcą rusztowania”) powinien wznosić rusztowanie zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami prawa. Ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie oraz za szkody wyrządzone przez swą działalność,
   • Każde rusztowanie należy zadokumentować technicznie; odpowiedzialność za należycie opracowaną i kompletną dokumentację ponosi wykonawca.
   • Przed przystąpieniem do montażu rusztowania powinien wykonawca rusztowania uzgodnić z właściwymi podmiotami jego usytuowanie w danej lokacji.
   • Gotowe rusztowanie wykonawca rusztowania przekaże zamawiającemu pisemną formą tylko w przypadku, gdy przedmiot dzieła obejmuje wykonanie rusztowania.
   • Wykonawca rusztowania ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie rusztowania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami, za wykonywanie oględzin i usuwanie stwierdzonych wad i braków, które odnotowywane będą w dzienniku budowy lub dzienniku montażowym. Jeżeli wad nie można usunąć bezpośrednio w trakcie oględzin, poinformuje wszystkich kontrahentów o konieczności przerwania robót na rusztowaniu do momentu usunięcia wad. Informację o wadach wpisuje w dzienniku montażowym.
   • Po usunięciu wad wykonawca rusztowania w wyraźny sposób (zapisem w dzienniku budowy lub montażowym) informuje kontrahenta o usunięciu wady.
   • Demontaż rusztowania zapewnia wykonawca po kosztach własnych i na własną odpowiedzialność, jeżeli nie uzgodniono inaczej.
  • Plac budowy i oddzielne stanowiska pracy powinny być ogrodzone i zabezpieczone w myśl rozporządzenia 591/2006 Dz. U. (patrz art. III OWH), ewentualnie zgodnie z odrębnymi zleceniami zamawiającego.
  1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości zakaz spożywania napojów alkoholowych i nadużywania substancji odurzających, zakaz wstępu na plac budowy pod wpływem tych substancji i zakaz ich przynoszenia na plac budowy i na teren zakładu zamawiającego.
  2. Wykonawca powinien zapewnić na wezwanie zamawiającego, by wskazane przez zamawiającego osoby fizyczne wykonujące czynności na rzecz wykonawcy w ramach stosunku prawa pracy lub na podstawie innego stosunku umownego poddały się badaniom na obecność alkoholu lub innych substancji odurzających. W przypadku naruszenia przez wykonawcę obowiązku zapewnić na wezwanie zamawiającego, by wskazane przez niego osoby fizyczne wykonujące czynności na rzecz wykonawcy w ramach stosunku prawa pracy lub na podstawie innego stosunku umownego poddały się badaniom na obecność alkoholu lub innych substancji odurzających, zapłaci wykonawca na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 10 000,- CZK za każdy pojedynczy przypadek i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i związane z nimi odszkodowanie. Postanowienia art. XI, ust. 6 mają zastosowanie również w tym przypadku.

VII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (OP)

 1. Wykonawca przejmuje wszelkie obowiązki określone w ustawie nr 133/1985 Dz. U. w sprawie ochrony przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych, w szczególności rozporządzeniu rządu nr 172/2001 Dz. U. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapewnia, by do powyższych przepisów stosowali się również jego podwykonawcy.
 2. Pracownicy i przedstawiciele wykonawcy powinni stosować się do zleceń i podporządkowywać się kompetencjom organów kontroli zamawiającego w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zwanej dalej OP) zgodnie z ogólnymi i wewnętrznymi przepisami zamawiającego dotyczącymi danej działalności kontrolnej. Kompetencje takiego organu kontroli zamawiającego posiada technik OP i kierownik budowy.
 3. Do obowiązków wykonawcy należą w szczególności:
  • stosować się do zasad OP, wypełniać i stosować się do przepisów prawnych oraz norm technicznych związanych z OP,
  • określić środki przeciwpożarowe i wymagać zapewnienie OP przy wykonywaniu działalności lub obiektów o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (dotyczy również podwykonawców),
  • zapewnić, by jego pracownicy i podwykonawcy przed przybyciem na plac budowy i przed przystąpieniem do robót zostali przeszkoleni w zakresie OP zgodnie z rozp. 246/2001 Dz. U.,
  • wymagać, by podczas wykonywania działalności lub obiektów o podwyższonym zagrożeniu pożarowym dane obiekty zostały zabezpieczone przeciwpożarowo (środki gaśnicze, trasy ewakuacyjne, nadzór przeciwpożarowy),
  • przedstawić zamawiającemu raport pisemny z każdego powstałego pożaru na stanowiskach pracy przekazanych wykonawcy. Powyższy obowiązek nie zwalnia wykonawcę od obowiązku zgłaszania pożaru właściwym organom państwowym,
  • wykonywać kontrolę we swych obiektach zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej,
  • zapewniać nadzór po zakończeniu robót spawalniczych i innych robót o podwyższonym zagrożeniu pożarowym w myśl normy ČSN dla spawania.
 4. Działania i obiekty o podwyższonym zagrożeniu pożarowym określono w ustawie nr 133/85 Dz. U. o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu późniejszych zmian i uzupełnień, ewentualnie w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 1. Przy realizacji swych zobowiązań umownych powinni wykonawca, ewentualnie jego podwykonawcy stosować się w ramach swej działalności i swych procesów do obowiązujących przepisów prawnych Republiki Czeskiej i norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W szczególności chodzi o ustawy, rozporządzenia, dyrektywy itp. w zakresie gospodarowania odpadami, traktowania substancji i środków chemicznych, w zakresie ochrony wód, atmosfery, ziemi, krajobrazu itd.
 2. W przypadku braku wypełniania obowiązków przez wykonawcę lub jego podwykonawców w związku z przestrzeganiem przepisów i kolejnych wymagań obowiązujących w zakresie ochrony środowiska podczas wykonywania działalności ponosi on w pełni wszystkie ewentualne konsekwencje finansowe i kary nałożone przez Czeski Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne organy kontrolne działające w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie ewentualne kary i koszty związane ze środkami naprawczymi będzie zamawiający dochodzić po wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować zamawiającego z wyprzedzeniem o wszystkich aspektach swej działalności, usług i wyrobów, które mogą wpływać lub wpływają zasadniczo na środowisko naturalne.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że jego mechanizmy i maszyny budowlane będą we właściwym stanie technicznym. Oznacza to, że nie będzie dochodzić do wycieków cieczy eksploatacyjnych, maszyny będą wyposażone w środki do przejmowania ewentualnych wycieków (sorbenty, wanny przejmujące itp.) i obsługa maszyn zostanie wyraźnie przeszkolona przez wykonawcę w zakresie środków stosowanych w przypadku takiego rodzaju awarii, w celu uniknięcia szkód ekologicznych, bądź minimalizacji ich skutków.
 5. Jeżeli z realizacją czynności, dostawą wyrobów lub świadczeniem usług związane jest duże ryzyko wycieku niebezpiecznych i środowisku zagrażających substancji czy środków chemicznych, powinien wykonawca przygotować niezbędną ilość i rodzaje środków zapobiegawczych i ochronnych. Miejsce ich przechowywania na placu budowy musi skonsultować z zamawiającym. Ewentualny „Plan środków awaryjnych” wykonawcy, w którym uregulowane będą sposoby rozwiązywania możliwych sytuacji awaryjnych przedstawi zamawiającemu do wglądu przed przystąpieniem do realizacji robót na placu budowy.
 6. Na żądanie zamawiającego wykonawca powinien przedstawić listę niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych oraz kopie kart charakterystyki produktów, które stosuje na placu budowy, zgodnie z ustawą nr 350/2011 Dz. U. o substancjach i mieszankach chemicznych, w brzmieniu aktualnym. Wykonawca powinien wyraźnie przeszkolić swych pracowników lub pracowników podwykonawcy w zakresie sposobu ich użytkowania, zagrożeń związanych z ich użytkowaniem itp., według kart charakterystyki produktów lub regulaminu pisemnego.
 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie ustawy nr 114/1992 Dz. U. o ochronie natury i krajobrazu, w brzmieniu aktualnym. Podczas realizacji budowy nie będzie uszkadzać drzew lub innych roślin na terenie budowy. W przypadku wycinki drzew i krzewów, która zostanie uzgodniona z inwestorem lub jego przedstawicielem w ramach postępowania przestrzennego i wydania pozwolenia na budowę zgodnie z powyższą ustawą, powinien wykonawca stosować się do warunków określonych w treści pozwolenia do wycinki (np. mimo okres wegetacyjny itd.).
 8. Wykonawca, bądź podwykonawcy powinni utrzymywać w możliwie największym stopniu ład i porządek na placu budowy oraz na drogach dojazdowych.
 9. Jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej, to wykonawca oraz jego podwykonawcy powinni po kosztach własnych usuwać odpady powstające w ramach ich działalności. Powinien zapewnić gospodarowanie wytwarzanymi odpadami oraz ich następną utylizację zgodnie z brzmieniem ustawy nr 541/2020 Dz. U. o odpadach i powiązanych z ustawą przepisów wykonawczych, w brzmieniu aktualnym.
 10. W szczególności wykonawca powinien urządzić i oznakować punkty zbierania poszczególnych kategorii odpadów, sortować odpady według poszczególnych kategorii i rodzajów oraz gromadzić je w oznakowanych i przeznaczonych do tego pojemnikach (kontenerach).
 11. Wykonawca powinien przekazywać odpady tylko osobom upoważnionym, które posiadają uprawnienie do gospodarowania z danymi rodzajami odpadów.
 12. Wykonawca powinien zapewnić prowadzenie wszelkiej wymaganej przepisami prawnymi dokumentacji i ewidencji (ewidencji wytwarzania odpadów, ewidencji przewozu odpadów niebezpiecznych, karty identyfikacyjne odpadów niebezpiecznych, ewidencji przekazywania odpadów osobom upoważnionym, zasadnicze opisy odpadów, ewentualnie ich analizy chemiczne itp.). Na żądanie zamawiającego powinien wykonawca przedstawić taką ewidencję. O sposobach gospodarowania odpadami powinien w wyraźny sposób poinformować też swych pracowników i podwykonawców.
 13. Wykonawca powinien umożliwić pracownikowi upoważnionemu zamawiającego wejście na teren placu budowy w celu dokonania kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów. Dalej powinien umożliwić pracownikowi upoważnionemu zamawiającego przeprowadzenie audytu formą oględzin. Celem audytu będzie stwierdzenie zgodności z wymaganiami przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz postanowień niniejszych OWH. O audycie wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 14. Jakiekolwiek kontrole, zmiany, wady itp. na budowie, mające skutki dla środowiska naturalnego i jego ochrony, wykonawca musi rejestrować w dzienniku budowy.

IX. GWARANCJA JAKOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, funkcjonalność i kompletność przedmiotu dzieła wykonanego w zakresie uzgodnionym w umowie i gwarantuje, że dzieło zostanie wykonane zgodnie z warunkami umownymi i parametrami określonymi w dokumentacji projektowej budowy oraz jej opisem i w jakości spełniającej wymagania stosownych norm ČSN, norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, warunków technicznych, standardów oraz innych przepisów i wytycznych producentów czy dostawców materiałów.
 2. Dla całego dzieła wykonawca udziela gwarancję (gwarancję jakości). Okres gwarancyjny wynosi 60 miesięcy, jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej.
 3. Okres gwarancyjny biegnie od momentu usunięcia wszystkich wad i braków na dziele stwierdzonych przez zamawiającego w ramach procesu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancyjnym dzieło będzie posiadać uzgodnione, bądź zwyczajne właściwości i będzie zdolne do zastosowania w celach uzgodnionych, bądź w celach zwykłych.
 4. Uzgodniono, że wykonawca powinien przystąpić do usuwania wady stanowiącej przeszkodę w ruchu najpóźniej w terminie 24 godzin / jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej / po zgłoszeniu takiej wady wykonawcy: w przypadku naruszenia tego obowiązku zapłaci wykonawca na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 3 000,- CZK za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, przy czym zamawiający może domagać się odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia powyższego obowiązku przez wykonawcę i może domagać się również odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
 5. W przypadku wady stanowiącej przeszkodę w eksploatacji powinien wykonawca w terminie 3 dni od zgłoszenia wady pisemnie poinformować zamawiającego o tym, czy reklamację akceptuje, jaki termin usunięcia wady proponuje lub z jakiego powodu daną reklamację odrzuca.
 6. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie terminu usunięcia reklamowanej wady, musi być wada usunięta w terminie 14 dni, jeżeli chodzi o wadę, która nie stanowi przeszkody w eksploatacji; wady stanowiące przeszkodę w eksploatacji muszą być usunięte niezwłocznie, przy czym wykonawca powinien zapewnić wszelką możliwą staranność w celu usunięcia wady stanowiącej przeszkodę w eksploatacji. Na wypadek zaistnienia wady stanowiącej przeszkodę w eksploatacji wykonawca już w projekcie umowy wskaże konkretną osobę i numer faksu, na który można wysyłać zawiadomienia o stwierdzeniu wady.
 7. Reklamację można zastosować najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancyjnego, przy czym reklamacja nadana przez zamawiającego w ostatnim dniu okresu gwarancyjnego będzie uważana za zastosowaną terminowo.
 8. Uzgodniono, że wykonawca powinien przystąpić do usuwania wady, który nie stanowi przeszkody w eksploatacji, najpóźniej w terminie 180 godzin /jeżeli w treści umowy nie uzgodniono inaczej / od momentu zgłoszenia takiej wady; w przypadku naruszenia tego obowiązku zapłaci wykonawca na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 1 000,- CZK za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, przy czym zamawiający może domagać się odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia powyższego obowiązku przez wykonawcę i może domagać się również odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
 9. Koszty usuwania reklamowanej wady ponosi wykonawca również w przypadkach spornych i to do momentu podjęcia decyzji przez trzecią osobę postronną, którą strony uzgodnią i jej wnioski będą akceptować, bądź do momentu wydania postanowienia sądu.
 10. Jeżeli wykonawca nie przystąpi do rozpatrywania i usuwania reklamowanej wady na czas, może zamawiający zlecić usunięcie wady innej firmie wyspecjalizowanej. Wszelkie związane z tym koszty ponosi wykonawca, który zwróci je zamawiającemu.
 11. Jeżeli w przypadkach spornych okaże się, że reklamacja zamawiającego była nieuzasadniona, tzn. że przyczyny powstania reklamowanej wady nie leżą po stronie wykonawcy i nie są objęte warunkami gwarancji, bądź wada miała miejsce w wyniku niewłaściwego użytkowania dzieła przez zamawiającego itp., powinien zamawiający zapłacić na rzecz wykonawcy wszelkie szkody, które miały miejsce w związku z usuwaniem takiej wady.
 12. Uzasadnione wady reklamowane wykonawca usuwa nieodpłatnie, po kosztach własnych i na własne ryzyko.
 13. Okres gwarancyjny dla reklamowanych w uzasadniony sposób wad ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia reklamowanej wady do momentu usunięcia wady. Odbiór usuniętej wady wyreklamowanej odbędzie się między stronami każdorazowo w formie pisemnej.

X. FAKTURACJA, WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Prawo wykonawcy do zapłacenia ceny powstaje wyłącznie na podstawie zaakceptowanego wykazu robót, który stanowi podstawę do fakturowania, jeżeli strony nie uzgodniły inaczej. Wystawiona przez wykonawcę faktura końcowa musi być udowodniona podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym po odbiorze kompletnego dzieła przez zamawiającego.
  2. Termin płatności wszystkich faktur – dokumentów księgowych wynosi 60 dni od daty ich doręczenia zamawiającemu, jeżeli w treści umowy o dzieło nie uzgodniono inaczej.
  3. Zasadniczo odrzucamy faktury, w których rozliczane będą świadczenia z dwóch lub więcej zamówień.
  4. Faktury muszą zawierać dane wynikające z przepisów prawnych, w szczególności ustawy o księgowości oraz ustawy o podatku od towaru i usług, zawierają numer konta bankowego, na który należy przekazać płatność. Jeżeli wykonawca jest płatnikiem podatku od towaru i usług (zwanego dalej „VAT”), to każda wystawiona przez niego faktura – dokument księgowy musi zawierać VAT według stosownej stawki. Na fakturze będzie też wskazana wysokość kwoty zatrzymania, jeżeli została taka kwota uzgodniona.
  5. Przed upływem terminu płatności zamawiający może zwrócić fakturę bez zapłacenia należnej kwoty w przypadku, gdy nie będzie zawierała uzgodnione dane lub jej treść będzie odbiegać od 1) przepisów prawnych, 2) wymagań zamawiającego lub 3) zawiera inne błędy (wady) w jej treści. Obligatoryjne elementy treści faktur i załączników wymagane przez zamawiającego:
   • do każdej faktury należy dołączyć kopię przedmiotowego zamówienia,
   • na każdej fakturze zostanie podana nazwa budowy oraz pełny numer zamówienia, umowy
   • do każdej faktury zostanie dołączony zatwierdzony protokół oraz wykaz wykonanych robót.

  W przypadku świadczenia częściowego musi wykonawca dołączyć do faktury protokół częściowy, z którego wyraźnie będzie wynikać, co następuje:

  • wartość całkowita zamówienia,
  • świadczenie w danym miesiącu lub z danej faktury (faktura częściowa)
  • stan realizacji od początku do chwili obecnej
  • pozostaje do realizacji
  1. Na zwróconej fakturze zamawiający musi wyznaczyć powody do jej zwrotu. Przy uzasadnionym zwrocie faktury pierwotny termin płatności faktury ulega zawieszeniu. Pełny termin płatności faktury biegnie ponownie od dnia doręczenia faktury korekcyjnej lub nowo wystawionej faktury.
  2. Ewentualne roboty dodatkowe wykonawca musi uzgodnić z zamawiającym przed ich wykonaniem. Zaakceptowane roboty dodatkowe należy dopisać do umowy o dzieło formą aneksu, jeżeli nie uzgodniono inny sposób. Wykonane przez wykonawcę roboty bez uprzedniej akceptacji osoby odpowiedzialnej do reprezentacji zamawiającego, odbiegające od umowy o dzieło, nie mogą być ujęte w wykazie robót wykonanych. Płatność z tytułu takich robót i dostaw będzie miała miejsce tylko w przypadku, gdy zamawiający dodatkowo je zaakceptuje jako konieczne lub pożądane formą aneksu do umowy pierwotnej.
  3. Bez uprzedniej zgody pisemnej zamawiającego wykonawca nie może scedować należności wynikające z realizacji niniejszej umowy lub mające miejsce w związku z nią. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku przez wykonawcę powinien on zapłacić na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości nominalnej scedowanej należności, przy czym zamawiający może domagać się odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia takiego obowiązku wykonawcy i może domagać się również odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Kara umowna będzie płatna w terminie 15 dni do daty doręczenia rozliczenia zamawiającego z tego tytułu.
  4. Inna forma zapłaty, np. zaliczenie, kalendarz spłat, weksle itp. dopuszczalne są wyłącznie za zgodą pisemną zamawiającego.
  5. Zamawiający może zatrzymać z faktury – dokumentu księgowego kwotę do wysokości 10% ceny całkowitej dzieła (bez VAT). Kwota zatrzymania do wysokości 5% zostanie zwolniona i wypłacona po doręczeniu pisemnego wniosku wykonawcy z załączonym do niego zaakceptowanym obustronnie protokołem potwierdzającym należyte wykonanie dzieła bez wad i braków / protokołu z usunięcia wad i braków stwierdzonych w trakcie odbioru dzieła; reszta kwoty zostanie zwolniona po upływie okresu gwarancyjnego na podstawie pisemnego wniosku wykonawcy. Zatrzymane w ten sposób kwoty zostaną wypłacone przez zamawiającego na rzecz wykonawcy pod warunkiem ich zwolnienia przez inwestora/wyższego zamawiającego na rzecz zamawiającego; w takim przypadku zamawiający nie będzie we zwłoce ze świadczeniem wobec wykonawcy.
  6. Zamawiający nie będzie we zwłoce, jeżeli nie zapłaci fakturę wykonawcy w uzgodnionym terminie płatności dlatego, że świadczenie rozliczane fakturą nie zostało zapłacone przez inwestora/wyższego zamawiającego; w takim przypadku uzgodniono zastępczy termin uregulowania faktury (przedłużony termin płatności) tak, że zamawiający zapłaci rozliczane świadczenie w terminie 5 dni roboczych następujących po dniu zapłacenia stosownej kwoty przez inwestora/wyższego zamawiającego.
  7. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia swych obowiązków podatkowych z tytułu VAT, które wynikać będą ze świadczenia opodatkowanego i oświadcza, że nie są mu znane żadne okoliczności, które mogłyby stanowić przeszkodę w spełnieniu tego obowiązku.
  8. Świadczący usługi w zakresie robót budowlano-montażowych wykonawca ponosi odpowiedzialność za ustalenie właściwego trybu podatkowego zgodnie z ustawą nr 235/2004 Dz. U. o podatku od towaru i usług, w brzmieniu późniejszych zmian (zwaną dalej „Ustawą VAT”). W terminie 15 dni od daty świadczenia opodatkowanego wykonawca powinien wystawić fakturę – dokument księgowy. W przypadku, gdy na podstawie wykonanych świadczeń rozliczane będą roboty budowlano-montażowe w trybie §92e Ustawy VAT (tryb przeniesionego obowiązku podatkowego), to w treści dokumentu księgowego zawarta będzie informacja o tym, że wysokość VAT powinien obliczyć i rozliczyć zamawiający, wraz z podaniem sześciocyfrowego kodu klasyfikacji produkcji CZ-CPA 41 do 43 odpowiedniego dla danego typu świadczenia wykonawcy.

  Jeżeli administrator podatków w uzasadniony sposób zakwestionuje u zamawiającego zastosowany tryb podatkowy dotyczący robót budowlano-montażowych, powinien wykonawca wystawić korekcyjny dokument księgowy i VAT rozliczyć lub dochodzić jego zapłacenie u zamawiającego. Wzajemne zobowiązania wynikające z tytułu rozliczenia VAT zostaną zrealizowane w terminie 14 dni od dnia wystawienia korekcyjnego dokumentu księgowego. Jeżeli administrator podatków nałoży na zamawiającego obowiązek zapłacenia odsetek za zwłokę lub inne sankcje z tytułu niewłaściwego dokumentu księgowego, powinien wykonawca zwrócić zamawiającemu wszelkie świadczenia, jakie zamawiający poniósł lub w inny sposób odprowadził na rzecz administratora podatków.

XI. KARY UMOWNE

 1. Za naruszenie obowiązków wykonawcy, o których mowa w art. II, VI, VII, VIII niniejszych „Ogólnych Warunków Handlowych” może zamawiający naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości wynikającej z Taryfikatora Kar Umownych (patrz załącznik nr 2 do niniejszych OWH) za każde pojedyncze naruszenie obowiązków. Jeżeli zamawiający zostanie obciążony na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu (Urząd Pracy, Czeski Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki itd.) grzywną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, powinien wykonawca zwrócić zamawiającemu związaną z tym szkodę.
 2. W przypadku, gdy wykonawca nie przystąpi do realizacji robót w terminie, o którym mowa w zamówieniu lub umowie, mimo tego, że zamawiający zapewnił możliwość ich rozpoczęcia, przysługuje zamawiającemu prawo do naliczenia wykonawcy jednorazowej kary umownej do wysokości 10% ceny całkowitej dzieła lub kary umownej w wysokości 10 000,- CZK za każdy dzień zwłoki ze spełnieniem obowiązku przystąpienia wykonawcy do realizacji robót. Dobór wariantu naliczenia kary zależy od decyzji zamawiającego. Zamawiający może domagać się odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej w wyniku naruszenia zobowiązania wykonawcy do należytego i terminowego świadczenia i może domagać się również zwrotu szkód przewyższających wysokość kary umownej.
 3. W przypadku, gdy wykonawca nie dotrzyma terminu ostatecznego wykonania dzieła i jego przekazania zamawiającemu lub któregokolwiek z terminów częściowych realizacji dzieła, które zostaną uzgodnione w umowie, zapłaci na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% z całkowitej ceny dzieła za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający może domagać się odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez naruszenie obowiązku należytego i terminowego wykonania przez wykonawcę i może też domagać się odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kary umownej.
 4. W przypadku, że wykonawca nie usunie wad i braków stwierdzonych w protokole zdawczo-odbiorczym w terminie wskazanym w tym protokole, powinien wykonawca zapłacić na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,- CZK za każdy rozpoczęty dzień trwania zwłoki z usunięciem każdej pojedynczej wady lub braku; przy czym zamawiający może domagać się odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez naruszenie takiego obowiązku wykonawcy i może też domagać się odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kary umownej.
 5. Kara umowna na wypadek wady dzieła wynosi 1% ceny dzieła.
 6. Za brak zapłacenia zaakceptowanej faktury w terminie jej płatności może wykonawca naliczyć zamawiającemu odsetki za zwłokę w wysokości 0,02% kwoty zaległej za każdy dzień trwania zwłoki.
 7. Dla wszystkich uzgodnionych między stronami kar umownych obowiązuje, że zamawiający może domagać się odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez naruszenie obowiązku, za którego naruszenie naliczono karę umowną. Zamawiający może też dochodzić odszkodowanie z tytułu szkody przewyższającej wartość kary umownej. Wykonawca powinien zapłacić karę umowną również w przypadku, gdy wina za naruszenie obowiązku nie leży po jego stronie (§2048 oraz nast. KC); w takim przypadku może wystąpić do wierzyciela z wnioskiem o przebaczenie kary umownej.

XII. PRAWO WŁASNOŚCI, RYZYKO POWSTANIA SZKODY

 1. Jeżeli wykonawca realizuje dzieło u zamawiającego, na jego terenie lub na zapewnionej przez zamawiającego działce, ponosi wykonawca ryzyko szkody na realizowanej rzeczy i jest jej właścicielem, jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej.
 2. Na wykonawcę przechodzi ryzyko powstania szkody na rzeczy będącej przedmiotem utrzymania, naprawy lub przeróbki, jednak nie przechodzi na niego prawo własności do niej, jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ubezpieczenie – na żądanie zamawiającego wykonawca powinien przedstawić kopię umowy ubezpieczenia majątku (zapasów) oraz szkód wyrządzonych na dziele, spowodowanych na dziele przez wadliwość projektu, okoliczne urządzenia zamawiającego.
 2. Na wniosek zamawiającego wykonawca zobowiązuje się zawrzeć niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 10 dni od doręczenia wniosku, umowy ubezpieczenia, których przedmiotem będzie ubezpieczenie odpowiedzialności wykonawcy za szkody wyrządzone w wyniku jego działalności, ewentualnie ubezpieczenie mienia wykonawcy (wszystko w związku z przedmiotem świadczenia umownego), przy czym umowy ubezpieczenia wykonawca zobowiązuje się zawierać tak, iż limity świadczenia ubezpieczeniowego może wykonawcy wyznaczyć zamawiający, jeżeli w treści umowy nie uzgodniono inaczej.
 3. Jeżeli wykonawca naruszy obowiązek niezwłocznego zawarcia na wniosek zamawiającego, jednak najpóźniej w terminie 10 dni od daty doręczenia wniosku, umowy ubezpieczenia, której przedmiotem będzie ubezpieczenie odpowiedzialności wykonawcy za szkody wyrządzone w wyniku jego działalności, ewentualnie ubezpieczenia mienia wykonawcy zgodnie z art. XIII.2 niniejszych Ogólnych Warunków Umownych, przysługuje zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej, to prawa i obowiązki stron, jak również wynikające z niej, bądź związane z nią stosunki prawne stosują się do postanowień ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny, w brzmieniu aktualnym (zwany dalej „KC”) oraz prawa Republiki Czeskiej.
 5. Ważność umowy lub umów ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności wykonawcy za wyrządzone szkody oraz ubezpieczenia mienia wykonawcy powinien wykonawca utrzymywać przez cały czas trwania umowy. W przypadku braku zawarcia przez wykonawcę ubezpieczenia przewidywanego w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub braku utrzymywania ważności takiej umowy ubezpieczenia może zamawiający w każdym takim przypadku zawrzeć i utrzymywać w ważności jakiekolwiek ubezpieczenie i płacić składki ubezpieczeniowe z tytułu takiego ubezpieczenia; uzgodniono, że w takim przypadku może zamawiający zaliczyć zapłacone w ten sposób składki ubezpieczeniowe wobec płatnych należności przysługujące wykonawcy i w przypadku braku dokonania takiego zaliczenia wykonawca zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz zamawiającego niezwłocznie po doręczeniu wezwania zamawiającego kwoty zgodnej z wysokością zapłaconej składki ubezpieczeniowej.
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za staranne zapoznanie się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz umowy, by zrozumiał zakresu dzieła i robót związanych z jego realizacją; ponosi również odpowiedzialność za to, że szczegółowo i starannie zapozna się z treścią wszelkiej dokumentacji (włącznie rysunków, specyfikacji technicznych itp.), by dzieło mogło być wykonane należycie.
 7. Odmienne postanowienia zawarte w treści umowy mają pierwszeństwo przed brzmieniem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
 8. Wykonawca powinien wyraźnie zapoznać swych pracowników i podwykonawców z brzmieniem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

W Ostrawie dnia 01.12.2017