POLITYKA JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA I BHP

Kierownictwo spółki POLANSKÝ s.r.o. opracowało i ogłosiło następującą:

A) Politykę jakości

w której deklaruje zamiary i cele działalności organizacji w zakresie zapewnienia jakości w trakcie realizacji zamówień budowlanych koncentrując się na ciągłym ulepszaniu wszystkich procesów mających miejsce w organizacji w celu zapewnienia zadowolenia klientów i pracowników oraz zwiększenia skuteczności pracy całej firmy:

 • Skupienie uwagi na klienta – pragniemy zrozumieć i zaspokoić każdy wymóg klienta i przewidywać ich zapotrzebowania w przyszłości.
 • Kierownictwo – kierownicy są świadomi zdolności swych pracowników, które w pełni wykorzystują i stwarzają środowisko zapewniające ich udział w osiąganiu celów spółki.
 • Zaangażowanie pracowników – naszych pracowników motywujemy do wykorzystywania pełnej gamy swych zdolności i wiedzy, co powinno skutkować zadowoleniem z pracy, rozwojem i awansem. Nieustannie kształcimy swych pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania. Każdy pracownik i jakakolwiek inna zainteresowana strona może przedstawić wniosek lub uwagę i to za pośrednictwem przedstawiciela pracowników ds. BHP lub dokonując wpis w rejestrze uwag i wniosków.
 • Stosowanie procesów – w celu uproszczenia i zwiększenia skuteczności czynności we spółce stosujemy metody zarządzania procesami.
 • Systemowe podejście do zarządzania – na podstawie strategii spółki stwarzamy warunki do planowania powiązanych ze sobą procesów oraz ich celów do poziomu poszczególnych pracowników.
 • Ciągłe ulepszanie – wdrażając zrównoważone metody planowania, realizacji i kontroli wszystkich czynności oraz odpowiednie środki realizujemy w praktyce zasadę ciągłego ulepszania.
 • Podejmowanie decyzji na podstawie informacji – podnosimy jakość procesów podejmowania decyzji dobierając odpowiednią metodę zbierania, pomiarów, analizowania i oceny danych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie stosowania tych metod.
 • Budowanie korzystnych obustronnie relacji – wspieramy zasadę partnerstwa w stosunkach z kluczowymi klientami i dostawcami, które oparte jest na zaufaniu, komunikacji oraz współdzieleniu się walorami i informacjami.

B) Polityka ochrony środowiska

z misją osiągnięcia i utrzymywania w zakresie ochrony środowiska naturalnego takiego poziomu czynności, który zapewni minimalizację wpływów ujemnych działalności spółki na środowisko i który w dodatni sposób odbije się w jakości realizowanych zamówień publicznych. Podstawę troski o środowisko naturalne stanowi skuteczny system zarządzania środowiskowego. Przy kształtowaniu i rozwijaniu tego systemu w naszej spółce będziemy:

 • nieustannie udoskonalać procesy zarządzania oraz profilu środowiskowego zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i naukową, wymaganiami klientów oraz oczekiwaniami społeczeństwa,
 • przestrzegać i w czynny sposób stosować relewantne wymogi wynikające z przepisów prawnych oraz kolejne wymagania związane z ochroną środowiska, regularnie będziemy oceniać też ich zgodność,
 • dążyć do tego, by dostarczane przez nas produkty i świadczone usługi były przyjazne dla środowiska, przestrzegały zasady stabilnego i rozsądnego wykorzystywania zasobów naturalnych i jednocześnie by na stałe ograniczały do minimum ryzyko zaistnienia sytuacji awaryjnej zagrażającej życiu lub zdrowiu osób, mieniu lub środowisku,
 • promować sukcesywne wdrażanie zasad takiej polityki środowiskowej również u naszych dostawców i usługodawców tak, by działali zgodnie z naszymi kryteriami w zakresie ochrony środowiska,
 • systematycznie kształcić i motywować naszych pracowników do odpowiedzialnej wobec środowiska pracy,
 • na bieżąco komunikować z urzędami, lokalnymi samorządami, klientami lub publicznością w zakresie ochrony środowiska w celu podnoszenia jakości środowiska naturalnego.

C) Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

której celem jest stwarzanie na stałych stanowiskach pracy, jak również na realizowanych budowach warunków przyjaznych dla bezpiecznej z punktu widzenia zdrowia pracy, które niwelują do minimum zagrożenia ewentualnych skutków dla pracowników oraz otoczenia, za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kierownictwo spółki zobowiązuje się do:

 • przestrzegania wszystkich warunków wynikających z przepisów prawnych oraz kolejnych wymagań w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stwarzania warunków zmierzających do nieustannego ulepszania warunków pracy i środowiska pracy dla wszystkich pracowników,
 • regularnego weryfikowania i oceniania stanu systemu zarządzania BHP we spółce i określania w tym zakresie celów oraz wartości docelowych,
 • zapobiegania zaistnieniu możliwego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz minimalizowania skutków swej działalności dla ich zdrowia,
 • wymagania od swych partnerów, dostawców przestrzegania zasad bezpiecznej pracy i aktywnego podejścia do kwestii systemu zarządzania BHP,
 • otwartego komunikowania i współpracy ze swymi pracownikami, administracją państwową, klientami i publicznością na temat przestrzegania zasad BHP w ramach wykonywanej przez Spółkę działalności.

Kierownictwo spółki POLANSKÝ, s.r.o. zobowiązuje się do stwarzania niezbędnych zasobów i warunków do wdrażania i stosowania wyszczególnionej powyżej polityki na wszystkich szczeblach zarządzania i będzie świecić przykładem przy osiąganiu tych celów. Identyczne podejście będzie wymagane na wszystkich kolejnych szczeblach zarządzania.

Ostrava, 16.12.2019

Bohuslav Raszka
Przedstawiciel Managementu