TR UHERSKÝ BROD – WODA, PRZECIWPOWODZIOWE, KANAŁ

Przedmiot zamówienia stanowiły przeróbki na terenie stacji transformatorowej w mieście Uherský Brod. Celem tych robót było ograniczenie szkód będących skutkiem zalewania zakładu wodą i bagnem w czasie intensywnych opadów spływających z sąsiednich terenów. Roboty wykonano od wytyczenia sieci istniejących, rozbiórki terenów istniejących, obejmowały też zbudowanie nowych obiektów, układanie warstw z żywicy (bitumenu) i kończyły się na ostatecznym zagospodarowaniu terenu oraz wykonaniu niezbędnych badań i przeglądów. Chodziło o wykonanie kanalizacji deszczowej, przeróbki rowów odwadniających, remont pompowni, wewnątrzzakładowej instalacji NN do pompowni, wodociągu, osadnika, ogrodzenia części nr 1 i 2, ogrodzenia ruchowego.