Politika kvality, environmentu a BOZP

Vrcholové vedení společnosti POLANSKÝ s.r.o. vyhlásila tuto:

A) Politiku kvality

v níž deklaruje záměry a směr působení organizace v oblasti kvality při realizaci stavebních zakázek se zaměřením na trvalé zlepšování všech procesů probíhajících v organizaci s cílem dosažení spokojenosti zákazníků i pracovníků a zvýšení úspěšnosti organizace:

 • Zaměření na zákazníka – chceme porozumět a uspokojit každý požadavek zákazníka a předvídat jeho budoucí potřeby.
 • Vedení – vedoucí znají a využívají schopností svých pracovníků a vytvářejí jim prostředí pro jejich zapojení do plnění cílů společnosti.
 • Zapojení pracovníků – vedeme pracovníky k využívání všech jejich schopností ve prospěch organizace, pro uspokojení z vlastní práce a profesní růst. Trvale vzděláváme pracovníky na všech úrovních řízení. Každý z pracovníků a dalších zainteresovaných stran může dát podnět nebo připomínku a to buď prostřednictvím zástupce pracovníků pro oblast BOZP, nebo zápisem do záznamu o připomínkách.
 • Procesní přístup – pro zjednodušování a zefektivňování činností ve společnosti využíváme metod procesního řízení.
 • Systémový přístup k řízení – na základě strategie společnosti vytváříme podmínky pro plánování vzájemně provázaných procesů a jejich cílů až na úroveň pracovníků.
 • Neustálé zlepšování – zaváděním vyvážených metod pro plánování, vykonávání a kontrolu všech potřebných činností a přijímáním přiměřených opatření realizujeme v praxi princip neustálého zlepšování.
 • Rozhodování na základě informací – zkvalitňujeme procesy rozhodování správnou volbou metod pro sběr, měření, analýzu a vyhodnocování údajů a informací a zvyšování způsobilosti pracovníků tyto metody aplikovat.
 • Budování vzájemně výhodných vztahů – posilujeme princip partnerství ve vztazích ke klíčovým zákazníkům a dodavatelům, založený na důvěře, komunikaci a sdílených hodnotách a informacích.

B) Environmentální politiku

s cílem dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostředí takové úrovně všech činností, které dovolí minimalizovat negativní vliv našich činností na životní prostředí a která se kladně projeví i v kvalitě námi realizovaných stavebních zakázek. Základem péče o životní prostředí je účinný systém environmentálního managementu, při jehož budování a rozvíjení v podnikatelském prostředí naší společnosti budeme:

 • neustále zdokonalovat procesy environmentálního řízení a environmentálního profilu v souladu s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti.
 • dodržovat a aktivně uplatňovat relevantní požadavky právních předpisů a jiné požadavky souvisejících s ochranou životního prostředí a periodicky provádět vyhodnocování souladu.
 • usilovat o to, aby námi dodávané produkty a poskytované služby byly šetrné k životnímu prostředí, respektovaly princip udržitelného využívání přírodních zdrojů a současně trvale minimalizovat rizika vzniku havarijních situací, které by ohrozily zdraví lidí, majetek a životní prostředí.
 • prosazovat, aby zásady této environmentální politiky postupně uplatňovali i naši dodavatelé produktů a služeb tak, aby se dostali do souladu s našimi environmentálními kritérii.
 • systematicky připravovat a motivovat naše pracovníky, aby prováděli své činnosti environmentálně odpovědným způsobem.
 • průběžně komunikovat s úřady, místní samosprávou, zákazníky či širokou veřejností o environmentální problematice, s cílem zlepšování životního prostředí.

C) Politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

jímž cílem je vytvářet na svých trvalých pracovištích a realizovaných stavbách podmínky bezpečné a zdraví nezávadné práce, minimalizující rizika možného dopadu na pracovníky a okolí, za pomoci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vrcholové vedení se zavazuje:

 • dodržovat požadavky všech právních předpisů a jiných požadavků na zajištění podmínek pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci,
 • vytvářet podmínky k trvalému zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí pro všechny pracovníky,
 • pravidelně prověřovat a vyhodnocovat stav SMBOZP ve společnosti a k tomu účelu stanovovat cíle a cílové hodnoty v této oblasti,
 • klást důraz na prevenci vzniku možného ohrožení zdraví nebo života pracovníků a minimalizovat dopady veškerých svých činností na jejich zdraví,
 • vyžadovat od svých partnerů, dodavatelů dodržování všech pravidel bezpečné práce a aktivní přístup k otázkám SMBOZP,
 • otevřeně komunikovat a spolupracovat se svými pracovníky, státní správou, zákazníky a širokou veřejností o stavu dodržování zásad SMBOZP při veškeré činnosti společnosti.

Vrcholové vedení organizace POLANSKÝ s.r.o. se zavazuje, že vytvoří nutné zdroje a podmínky pro prosazení a uplatnění výše uvedených politik na všech úrovních řízení a bude příkladem pro naplňování těchto principů. Stejný přístup bude vyžadovat od všech dalších úrovní řízení.

Ostrava, 16.12.2019

Bohuslav Raszka
Představitel managementu