CZ PL
poptávka online
* povinné položky


Zemní práce

Nabízíme komplexní dodávku zemních prací v jakémkoliv rozsahu od maloobjemových prací až po rozsáhlé terénní úpravy při stavbě velkých logistických areálů:

  • sejmutí ornice
  • vykopávky, odkopávky, hloubení jam a rýh v horninách třídy 1 až 7
  • přemístění výkopku v terénu mimo komunikace
  • přeprava výkopku
  • úprava pláně
  • násypy hutněné i nehutněné
  • zpevněné plochy včetně dodání materiálu nebo z materiálu zákazníka
  • zajištění vylepšení vlastností místního materiálu
  • hrubé terénní úpravy

Reference

Posílení vedení V148/151/152, Vyškov-Most Jih-Komořany

Vybourání a likvidace starých základů, montáž základových dílů, příprava základové jámy, betonáž základů, zřízení uzemnění, terénní úpravy


Demolice administrativní budovy v areálu Ervěnice na p.p.č. 768

Demoliční práce spojené s odstraněním budovy, odvoz odpadu a jeho částečná recyklace, terénní úpravy po demolici.


Oprava přelivu a mostovky horní nádrže Homole_EŠT21

Účelem stavby byla oprava stávajících degradovaných částí konstrukcí bezpečnostního přelivu a mostovky, včetně výměny bezpečnostního zábradlí. Jednolo se zejména o vybourání nesoudržných části železobetonových konstrukcí, tryskání tlakovou vodou, ošetření výztuže, aplikace přechodových můstků, injektáže trhlin, kotvení nové výztuže, sanace – reprofilace železobetonových konstrukcí strojním nanášením a provedení hydrofobního nátěru.


VT Olše - zemní práce

Vytvoření provizorní hráze pro odklonění toku, aby mohlo dojít k vytvoření opěrné zdi v korytě řeky. Konečné terénní úpravy svahu, zatravnění plochy.


Fifejdy - stavba nové R 110-22 kV

Předmětem realizace byla nová výstavba budovy rozvodny na nezastavěné ploše. Práce byly zahájeny hrubými terénními úpravami včetně provedení založení stavby piloty. Postupná výstavba úzce navazuje na hydroizolaci Dualdek. Po výstavbě kompletního skeletu a zděných příček včetně zastřešení budovy společných rozvodů probíhaly stavební práce v objektu. U objektu BSP je v těsné blízkosti objekt trafostání včetně stání pro tlumivky. Postupně probíhaly následující práce na stavebních objektech: přeložky kabelů, vodovodní přípojky, oplocení rozvodny, příprava území, osvětlení rozvodny, jednotná kanalizace, areálové kanalizace, kabelové trasy a kabelové šachty, vnější a vnitřní komunikace, zpevněné plochy, finální terénní práce včetně náhradní výsadby dřevin.Politika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí